تست سبد رسمی

جمع کل(ریال) تعداد در سبد رم حافظه قیمت رسمی (ریال) نام کالا
۲۵۸۶۲۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۲۵۸۶۲۰۰۰۰ ۱۳MINI
۳۰۸۸۰۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۳۰۸۸۰۰۰۰۰ ۱۳
۳۳۰۹۹۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۳۳۰۹۹۰۰۰۰ ۱۳
۳۷۹۲۴۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸G ۳۷۹۲۴۰۰۰۰ ۱۳PRO
۵۵۹۷۰۰۰۰۰ ۱ ۵۱۲G ۵۵۹۷۰۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۴۶۸۰۲۰۰۰۰ ۱ ۲۵۶G ۴۶۸۰۲۰۰۰۰ ۱۳PRO MAX
۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۳۲۹۰۶۰۰۰۰ ۱۲ PRO
۲۶۵۳۷۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۲۶۵۳۷۰۰۰۰ ۱۲
۲۳۴۴۹۰۰۰۰ ۱ ۱۲۸GB ۲۳۴۴۹۰۰۰۰ ۱۱
۹۴۵۷۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۹۴۵۷۰۰۰۰ M62
۸۸۲۹۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۸۸۲۹۰۰۰۰ M51
۴۱۲۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۴۱۲۰۰۰۰۰ M12
۳۳۹۶۰۰۰۰ ۱ ۳ ۳۲G ۳۳۹۶۰۰۰۰ M11
۳۱۲۶۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۳۱۲۶۰۰۰۰ A022
۳۳۴۸۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۳۳۴۸۰۰۰۰ A022
۳۵۸۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۵۸۰۰۰۰۰ A02S
۱۳۱۲۴۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۱۳۱۲۴۰۰۰۰ S20 FE - 5G
۱۹۳۹۶۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۱۹۳۹۶۰۰۰۰ NOTE 20 - 4G
۲۲۴۸۴۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۲۲۴۸۴۰۰۰۰ S21 PLUS 5G
۴۱۳۵۰۰۰۰۰ ۱ ۱۲ ۲۵۶G ۴۱۳۵۰۰۰۰۰ ZFOLD 3 5G
۴۱۹۷۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۴۱۹۷۰۰۰۰ T295
۵۱۵۳۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۵۱۵۳۰۰۰۰ TAB A7- 10.4"
۳۳۷۷۰۰۰۰ ۱ ۳ ۶۴G ۳۳۷۷۰۰۰۰ Y6 P
۴۰۸۱۰۰۰۰ ۱ ۳ ۳۲G ۴۰۸۱۰۰۰۰ Y7a
۴۲۹۴۰۰۰۰ ۱     ۴۲۹۴۰۰۰۰ Y8 P
۷۵۲۷۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۷۵۲۷۰۰۰۰ NOVA 8 i
۵۵۴۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۵۵۴۸۰۰۰۰ NOVA 7i
۱۹۶۸۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۹۶۸۰۰۰۰ HONOR 7S
۱۸۹۱۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۱۸۹۱۰۰۰۰ C3
۳۷۹۲۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۷۹۲۰۰۰۰ G20
۳۱۶۰۰۰۰۰ ۱ ۴ ۶۴G ۳۱۶۰۰۰۰۰ G10
۱۳۰۲۰۰۰۰ ۱ ۱ ۸G ۱۳۰۲۰۰۰۰ N 3310 (2017)
۸۷۸۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۸۷۸۰۰۰۰ N 5310 (2020)
۱۸۹۱۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۸۹۱۰۰۰۰ N8000
۱۸۷۲۰۰۰۰ ۱ ۱ ۱۶G ۱۸۷۲۰۰۰۰ TAB5 M7-WIFI
۲۵۵۷۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۲۵۵۷۰۰۰۰ TAB5 M7-4G
۳۳۸۷۰۰۰۰ ۱ ۲ ۱۶G ۳۳۸۷۰۰۰۰ TAB 5 M8
۴۰۹۱۰۰۰۰ ۱ ۲ ۳۲G ۴۰۹۱۰۰۰۰ TAB 5-M10
۸۰۰۹۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۸۰۰۹۰۰۰۰ POCO F3 - 5G
۹۴۰۸۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۹۴۰۸۰۰۰۰ POCO F3 - 5G
۵۸۳۸۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۵۸۳۸۰۰۰۰ POCO PHONE X3 PRO
۶۵۱۳۰۰۰۰ ۱ ۸ ۲۵۶G ۶۵۱۳۰۰۰۰ POCO PHONE X3 PRO
۶۴۶۵۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۶۴۶۵۰۰۰۰ POCO PHONE X3 (NFC)
۷۰۴۴۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۷۰۴۴۰۰۰۰ NOTE 10 PRO MAX
۸۳۹۵۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۸۳۹۵۰۰۰۰ NOTE 10 PRO
۷۶۲۳۰۰۰۰ ۱ ۶ ۱۲۸G ۷۶۲۳۰۰۰۰ NOTE 10 PRO
۶۸۹۹۰۰۰۰ ۱ ۸ ۱۲۸G ۶۸۹۹۰۰۰۰ NOTE 10 S
۵۲۸۸۰۰۰۰ ۱ ۴ ۱۲۸G ۵۲۸۸۰۰۰۰ NOTE 9T 5G
۵۷۸۰۸۷۰۰۰۰ ۴۸