تست سبد رسمی

جمع کل (ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده نام کالا
                         ۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 32128G
                         ۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A23 128G RAM6
                           ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲ ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ SAMSUNG A 03 S 32G
                           ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲ ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ SAMSUNG A13 128G
                         ۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲ ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 73 256G 5G NEW
                         ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A23 128G RAM4
                         ۷۶۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲