لیست سبد های رسمی

شرکت الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش
بروز رسانی سبدهای رسمی
در تاریخ ۱۴۰۱/۰۲/۲۸
ساعت ۱۷:۰۰

همکاران گرامی، لیست قیمت های شرکت الماس همراه اسپادانا فقط به صورت رسمی می باشد.

لطفا در صورت  خرید غیر رسمی  با واحد فروش اصفهان (بازرگانی ایران پخش) تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش (دفتر تهران) : ۰۲۱۷۷۵۸۲۲۶۳ _ ۰۹۱۲۹۶۱۱۰۰۸

واحد فروش (دفتر اصفهان) : ۰۳۱۳۱۳۱۳۶۵۷ _ ۰۹۱۳۵۷۰۸۲۰۰

 سبد رسمی ۱ 

جمع کل (ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده نام کالا
                         ۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 32128G
                         ۱۱۷,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A23 128G RAM6
                           ۶۸,۷۰۰,۰۰۰ ۲ ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ SAMSUNG A 03 S 32G
                           ۹۰,۹۰۰,۰۰۰ ۲ ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ SAMSUNG A13 128G
                         ۲۶۲,۶۰۰,۰۰۰ ۲ ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 73 256G 5G NEW
                         ۱۱۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A23 128G RAM4
                         ۷۶۷,۶۰۰,۰۰۰ ۱۲
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

 سبد رسمی ۲ 

جمع کل(ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده ۹ درصد نام کالا
                 ۱۶۷,۶۰۰,۰۰۰ ۲ ۸۳,۸۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 33 128G 5G RAMS
                    ۸۱,۸۰۰,۰۰۰ ۲ ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 13 64G NEW
                 ۲۲۰,۲۰۰,۰۰۰ ۲ ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 53 256G 5G NEW
                    ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 03 CORE 32G NEW
                    ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲ ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 22 64G 5G
                 ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A22 128G 5G
                 ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲ ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A52 128G
                 ۸۴۹,۲۰۰,۰۰۰ ۱۴
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

 سبد رسمی ۳ 

جمع کل (ریال) قیمت بعد از ارزش افزوده تعداد در سبد نام کالا
                  ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ ۲ SAMSUNG A52 256G
                  ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱۶۱,۶۰۰,۰۰۰ ۱ SAMSUNG S 21 FE 256G 5G
                    ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۳۸,۴۰۰,۰۰۰ ۱ SAMSUNG A12 64G
                  ۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱۶۲,۱۰۰,۰۰۰ ۱ SAMSUNG S 21 FE 256G SG
                  ۵۳۳,۷۰۰,۰۰۰ ۵

 سبد رسمی۴ 

جمع کل (ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده ۹ در صد نام کالا
                                          ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 32128G
                                          ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ ۱ ۵۸,۶۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A23 128G RAM6
                                          ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ ۱ ۳۴,۳۵۰,۰۰۰ SAMSUNG A 03 S 32G
                                          ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ ۱ ۴۵,۴۵۰,۰۰۰ SAMSUNG A13 128G
                                        ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ ۱ ۱۳۱,۳۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 73 256G 5G NEW
                                          ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ ۱ ۵۵,۵۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A23 128G RAM4
                                          ۸۳,۸۰۰,۰۰۰ ۱ ۸۳,۸۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 33 128G 5G RAMS
                                          ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ ۱ ۴۰,۹۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 13 64G NEW
                                        ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ ۱ ۱۱۰,۱۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 53 256G 5G NEW
                                        ۶۱۸,۶۰۰,۰۰۰ ۹

 سبد رسمی ۵

جمع کل(ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارش افزوده ۹ در صد نام کالا
                    ۴۶,۴۰۰,۰۰۰ ۲ ۲۳,۲۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 03 CORE 32G NEW
                    ۹۰,۸۰۰,۰۰۰ ۲ ۴۵,۴۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A 22 64G 5G
                  ۱۰۱,۰۰۰,۰۰۰ ۲ ۵۰,۵۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A22 128G 5G
                  ۱۴۱,۴۰۰,۰۰۰ ۲ ۷۰,۷۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A52 128G
                  ۱۷۱,۶۰۰,۰۰۰ ۲ ۸۵,۸۰۰,۰۰۰ SAMSUNG A52 256G
                  ۵۵۱,۲۰۰,۰۰۰ ۱۰
لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
شماره حساب ملت  ۹۲۸۴۱۲۲۶۶۵ 
شماره کارت ملت  ۶۱۰۴۳۳۷۸۱۱۳۳۵۹۱۶ 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665