cropped-512-سایت.png

الماس همراه اسپادانا

بازرگانی ایران پخش

لیست سبد های رسمی

تاریخ بروز رسانی :

10/ 11/ 1401

14:00

cropped-512-سایت.png

همکاران گرامی، لیست قیمت های شرکت الماس همراه اسپادانا فقط به صورت رسمی می باشد.

لطفا در صورت  خرید غیر رسمی  با واحد فروش اصفهان (بازرگانی ایران پخش) تماس حاصل فرمایید.

واحد فروش (دفتر تهران) : 02177582263 _ 09129611008

واحد فروش (دفتر اصفهان) : 03131313657 _ 09135708200

لطفا حواله نقدی فاکتور خرید را به حساب شرکت الماس همراه اسپادانا واریز نمایید 
 
شماره حساب ملت  9284122665 
شماره کارت ملت  6104337811335916 
شماره شبا ملت  IR280120000000009284122665 

سبد رسمی 1

همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263 -09129611008
جمع کل (ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد نام کالا
57,600,000 2 28800000 a03core 32g 
                                                  53,500,000 1 53500000 a13 128g 
                                               694,800,000 4 173700000 s21 fe 256g 5g 
                                               403,200,000 7 57600000 a23 64g 
                                               254,400,000 4 63600000 a23 128g r4 
                                               456,400,000 4 114100000 a53 128g 5g 
                                               484,800,000 4 121200000 a53 256g 5g 
                                               118,400,000 4 29600000 a04 32g 
                                               644,400,000 4 161100000 s21 fe 128g 5g 
                                               114,000,000 3 38000000 a04s 32g 
                                               125,700,000 3 41900000 a04s 64g 
                                               717,000,000 5 143400000 a73 256g 5g 
                                               393,900,000 3 131300000 a73 128g 5g 
                                               287,850,000 3 95950000 a33 128g r8 
                                               242,500,000 5 48500000 a13 64g 
                                               535,200,000 1 535200000 s22 ultra 512g 5g 
                                               439,300,000 1 439300000 s22 ultra 256g 5g 
                                               277,400,000 1 277400000 tab s8 128g 5g 
                                               300,450,000 1 300450000 tab s8 plus 128g 5g 
                                               226,750,000 5 45350000 tab a8 32g 
                                               191,000,000 2 95500000 tab s6 lite 64g 
                                               201,750,000 3 67250000 tab a8 32g 
                                               780,300,000 2 390150000 tab s8 ultra 256g 5g 
                                               406,500,000 5 81300000 tab a8 64g 
                                               396,000,000 8 49500000 tab a7 lite 32g 
                                            8,803,100,000 85

هدایا این سبد

سبد رسمی 2

فروخته شد 

همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263 -09129611008

هدایا این سبد

جمع کل (ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد نام کالا
                               57,600,000 2 28800000 a03core 32g 
                               53,500,000 1 53500000 a13 128g 
                            694,800,000 4 173700000 s21 fe 256g 5g 
                            403,200,000 7 57600000 a23 64g 
                            127,200,000 2 63600000 a23 128g r4 
                            228,200,000 2 114100000 a53 128g 5g 
                            242,400,000 2 121200000 a53 256g 5g 
                               59,200,000 2 29600000 a04 32g 
                            322,200,000 2 161100000 s21 fe 128g 5g 
                               76,000,000 2 38000000 a04s 32g 
                               83,800,000 2 41900000 a04s 64g 
                            717,000,000 5 143400000 a73 256g 5g 
                            393,900,000 3 131300000 a73 128g 5g 
                            287,850,000 3 95950000 a33 128g r8 
                            242,500,000 5 48500000 a13 64g 
                            535,200,000 1 535200000 s22 ultra 512g 5g 
                            439,300,000 1 439300000 s22 ultra 256g 5g 
                            277,400,000 1 277400000 tab s8 128g 5g 
                            300,450,000 1 300450000 tab s8 plus 128g 5g 
                            226,750,000 5 45350000 tab a8 32g 
                            191,000,000 2 95500000 tab s6 lite 64g 
                            201,750,000 3 67250000 tab a8 32g 
                            780,300,000 2 390150000 tab s8 ultra 256g 5g 
                            406,500,000 5 81300000 tab a8 64g 
                            396,000,000 8 49500000 tab a7 lite 32g 
                         7,744,000,000 73

سبد رسمی 3

همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263 -09129611008

فروخته شد 

جمع کل (ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده نام کالا
                  57,600,000 2 28800000 a03core 32g 
                  53,500,000 1 53500000 a13 128g 
               694,800,000 4 173700000 s21 fe 256g 5g 
               403,200,000 7 57600000 a23 64g 
               127,200,000 2 63600000 a23 128g r4 
               228,200,000 2 114100000 a53 128g 5g 
               242,400,000 2 121200000 a53 256g 5g 
                  59,200,000 2 29600000 a04 32g 
               322,200,000 2 161100000 s21 fe 128g 5g 
                  76,000,000 2 38000000 a04s 32g 
                  83,800,000 2 41900000 a04s 64g 
               286,800,000 2 143400000 a73 256g 5g 
               262,600,000 2 131300000 a73 128g 5g 
               191,900,000 2 95950000 a33 128g r8 
               242,500,000 5 48500000 a13 64g 
               535,200,000 1 535200000 s22 ultra 512g 5g 
               439,300,000 1 439300000 s22 ultra 256g 5g 
               277,400,000 1 277400000 tab s8 128g 5g 
               300,450,000 1 300450000 tab s8 plus 128g 5g 
               226,750,000 5 45350000 tab a8 32g 
               191,000,000 2 95500000 tab s6 lite 64g 
               134,500,000 2 67250000 tab a8 32g 
               780,300,000 2 390150000 tab s8 ultra 256g 5g 
               162,600,000 2 81300000 tab a8 64g 
               396,000,000 8 49500000 tab a7 lite 32g 
            6,775,400,000 64

هدایا این سبد

سبد رسمی 4

فروخته شد 

همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263 -09129611008
جمع کل (ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد نام کالا
                   57,600,000 2 28800000 a03core 32g 
                   53,500,000 1 53500000 a13 128g 
                694,800,000 4 173700000 s21 fe 256g 5g 
                403,200,000 7 57600000 a23 64g 
                   63,600,000 1 63600000 a23 128g r4 
                114,100,000 1 114100000 a53 128g 5g 
                121,200,000 1 121200000 a53 256g 5g 
                   29,600,000 1 29600000 a04 32g 
                161,100,000 1 161100000 s21 fe 128g 5g 
                   38,000,000 1 38000000 a04s 32g 
                   41,900,000 1 41900000 a04s 64g 
                143,400,000 1 143400000 a73 256g 5g 
                131,300,000 1 131300000 a73 128g 5g 
                   95,950,000 1 95950000 a33 128g r8 
                242,500,000 5 48500000 a13 64g 
                535,200,000 1 535200000 s22 ultra 512g 5g 
                439,300,000 1 439300000 s22 ultra 256g 5g 
                277,400,000 1 277400000 tab s8 128g 5g 
                300,450,000 1 300450000 tab s8 plus 128g 5g 
                226,750,000 5 45350000 tab a8 32g 
                191,000,000 2 95500000 tab s6 lite 64g 
                134,500,000 2 67250000 tab a8 32g 
                780,300,000 2 390150000 tab s8 ultra 256g 5g 
                162,600,000 2 81300000 tab a8 64g 
                396,000,000 8 49500000 tab a7 lite 32g 
             5,835,250,000 54

هدایا این سبد

سبد رسمی 5

همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263 -09129611008
جمع کل(ریال) تعداد در سبد قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد نام کالا
           57,600,000 2 28800000 a03core 32g 
           53,500,000 1 53500000 a13 128g 
         694,800,000 4 173700000 s21 fe 256g 5g 
         230,400,000 4 57600000 a23 64g 
           63,600,000 1 63600000 a23 128g r4 
         114,100,000 1 114100000 a53 128g 5g 
         121,200,000 1 121200000 a53 256g 5g 
           29,600,000 1 29600000 a04 32g 
         161,100,000 1 161100000 s21 fe 128g 5g 
           38,000,000 1 38000000 a04s 32g 
           41,900,000 1 41900000 a04s 64g 
         143,400,000 1 143400000 a73 256g 5g 
         131,300,000 1 131300000 a73 128g 5g 
           95,950,000 1 95950000 a33 128g r8 
           97,000,000 2 48500000 a13 64g 
         535,200,000 1 535200000 s22 ultra 512g 5g 
         439,300,000 1 439300000 s22 ultra 256g 5g 
         277,400,000 1 277400000 tab s8 128g 5g 
         300,450,000 1 300450000 tab s8 plus 128g 5g 
           45,350,000 1 45350000 tab a8 32g 
           95,500,000 1 95500000 tab s6 lite 64g 
           67,250,000 1 67250000 tab a8 32g 
         390,150,000 1 390150000 tab s8 ultra 256g 5g 
           81,300,000 1 81300000 tab a8 64g 
           99,000,000 2 49500000 tab a7 lite 32g 
     4,404,350,000 34

هدایا این سبد

سبد رسمی 6

همکار گرامی مدلهای داخل سبد قابل تغییر می باشد لطفا جهت انتخاب مدلها با واحد فروش هماهنگ شوید
02177582263 -09129611008

فروخته شد 

جمع کل(ریال) قیمت بعد از ارزش افزوده 9 در صد تعداد در سبد نام کالا
                28,800,000 28800000 1 a03core 32g 
                53,500,000 53500000 1 a13 128g 
              173,700,000 173700000 1 s21 fe 256g 5g 
                57,600,000 57600000 1 a23 64g 
              114,100,000 114100000 1 a53 128g 5g 
              121,200,000 121200000 1 a53 256g 5g 
                38,400,000 38400000 1 a03s 32g 
              161,100,000 161100000 1 s21 fe 128g 5g 
                35,850,000 35850000 1 a03 64g 
                88,900,000 88900000 1 a33 128g r6 
              143,400,000 143400000 1 a73 256g 5g 
              131,300,000 131300000 1 a73 128g 5g 
                95,950,000 95950000 1 a33 128g r8 
                75,750,000 75750000 1 a32 128g 
                48,500,000 48500000 1 a13 64g 
              535,200,000 535200000 1 s22 ultra 512g 5g 
              434,200,000 434200000 1 s22 ultra 256g 5g 
              277,400,000 277400000 1 tab s8 128g 5g 
              300,450,000 300450000 1 tab s8 128g 5g 
                45,350,000 45350000 1 tab a8 32g 
                95,500,000 95500000 1 tab s6 lite 64g 
                67,250,000 67250000 1 tab a8 32g 
              390,150,000 390150000 1 tab s8 ultra 256g 5g 
                81,300,000 81300000 1 tab a8  64g 
                49,500,000 49500000 1 tab a7 lite  32g  
          3,644,350,000 25

هدایا این سبد

جدول با آی دی فراهم شده یافت نشد!