شرایط بیمه نامه

بیمه نامه تلفن همراه الماس

این بیمه نامه طبق پیشنهاد بیمه گذار و بر اساس قانون و مقررات بیمه در کشور و شرایط عمومی و خصوصی مندرج در متن قرارداد و پیوست آن و همچنین در ازای دریافت حق بیمه مقرر صادر گردید.

مشخصات موبایل بیمه شده

خطرات تحت پوشش

شامل آبدیدگی، نم زدگی، نوسانات برق، القاء الکتریکی، ضربه خوردگی، شکست، آتشسوزی،انفجار، سیل و طوفان و پوشش سرقت با شکست حرز می باشــد. سرقت با شکست حرز صرفا از اتومبیل، محل کـــار و منزل تحت پوشـــش می باشد. بر این اساس در مقطع اعلام خسارت، بیمه گزار موظف به ارائه تاییدیه کتبی مقامات انتظامی / قضایی مبنی بر احراز شرایط شکست حرز ( مشهود بودن آثار سرقت از قبیل شکست شیشه، قفل و یا درب) خواهد بود. درغیر اینصورت بیمه گر در قبال خسارت مربوطه، تعهدی نخواهد داشت.

در صورت مخدوش شدن لیبل یا برچسب ایران پخش شرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به خدمات گارانتی ندارد.